Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Polskiego Badmintona

SPRAWOZDAWCZY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA W WARSZAWIE, 30.11.2019r.

Doroczny Zjazd obradujący w drugim terminie otworzył Prezes Związku Marek Krajewski i zaproponował wybór przewodniczącego obrad, a został nim Lech Szargiej. Zastępcą przewodniczącego została Katarzyna Ziębik. W obradach nad sprawozdaniem finansowym za rok 2018 (11 miesięcy pod rządami Marka Zawadki i 1 miesiąc – Marka Krajewskiego) udział wzięło tylko 13 delegatów.

Ze sprawozdania finansowego za rok 2018, które zostało sporządzone prawidłowo (to stwierdziło badanie biegłego rewidenta przez Krystynę Lewandowską, nr ewid. 9306 z Grupy GOMUŁKA) wynika, co następuje:

  1. Przychody z działalności statutowej wyniosły 1.803.243,01 PLN (w tym między innymi: MSiT – 1.384.500,00 PLN i Solidarność Olimpijska – 25.601,15 PLN). Związek z MSiT otrzymał w roku 2018 najmniej środków w swojej historii!;
  2. Koszty z działalności statutowej wyniosły 1.938.619,87 PLN;
  3. Wynik finansowy, to strata 135.376,86 PLN.

Strata spowodowana brakiem dofinansowania Związku środkami własnymi zadeklarowanymi przez poprzedni Zarząd w wysokości 86.000,00 PLN. Zarząd prezesa Marka Zawadki zaciągną też kredyt obrotowy w wysokości 150.000,00 PLN (niespłacony do dzisiaj!). Strata też wygenerowała zobowiązania wobec innych podmiotów z tytułu dostaw i usług kwotę 124.345,30 PLN, z tytuły nie wypłaconych poborów za listopad i grudzień – 23.505,35 PLN oraz podatków i ubezpieczeń – 26.919,08 PLN. Dodajmy do tego zobowiązania krótkoterminowe roczne w stosunku do ZUS – ugoda to 107.179,00 PLN. Łącznie stan zobowiązań Związku na 31.12.2018r. wyniósł 453.683,61 PLN plus zobowiązania długoterminowe wobec ZUS – 861.699,97 PLN.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało przyjęte w czerwcu 2019 roku przez Zarząd, złożone w Urzędzie Skarbowym, a teraz przyjęte przez Delegatów Zjazdu.

W zasadzie sprawozdanie z prac Zarządu zawiera informacje obecnego Zarządu. Warto kilka spraw wymienić:

  1. Zarząd XIII kadencji (od 1.12.2018r. do 30.11.2019r.) obradował 5 razy w trybie posiedzeń protokołowanych i podjął 108 uchwał w drodze elektronicznej. Wszystkie uchwały są na stronie internetowej PZBad. Od 20 grudnia 2018 roku przedstawicielem Związku w Polskim Komitecie Olimpijskim został Tomasz Poręba.
  2. Związek pozyskał Sponsora Strategicznego – marka ORLEN na 3 lata, Sponsora Sportowego – marka MAXX, Sponsora Głównego Ekstraligi – marka LOTTO, Sponsora Sportowego Ekstraligi – marka MAXX i Sponsora Mistrzostw Europy U-17 – marka ENEA.
  3. Na rok 2019 Związek podpisał umowy z MSiT na kwotę 2.783.600,00 PLN.
  4. Pomimo zawieszenia przez Zarząd Marka Zawadki szkolenia w kadrach narodowych oraz w OSSM Warszawa i Białystok, zawodnicy przetrwali dzięki upartości kilku „samobójców”. Nowy Zarząd szkolenie zorganizował „inaczej”. Powstał nowy ośrodek na 5 lat w Józefosławiu (Lavo), zatrudnieni zostali między innymi trenerzy z Korei i powołane zostały nowe kadry narodowe oraz ośrodki w Warszawie i Białymstoku oraz w organizacji ośrodek w Bieruniu. Ważne miejsce ma upowszechnianie badmintona w różnych formach jak MOB, Talent Campy itd.
  5. Zanotowano kilka startów na przyzwoitym poziomie: Rogalski, Dziółko, Bochat/Cwalina miejsca 9 w Austrii; Dziółko, Marczak/Adamek miejsca 3 w Słowacji, Smiłowski/Świerczyńska miejsce 3 w Portugalii, Smiłowski/Świerczyńska miejsce 3 w Polish Open, Rogalski 9 w Brazylii, Adamek/Dąbczyńska 2, Goszczyńska/Świerczyńska 3, Bochat/Świerczyńska 2 w Grecji, Cwalina/Pietryja 2, Śmiłowski/Adamek 3 w Słowenii, Śmiłowski/Adamek 1, Cybulski/Pietryja 2, Goszczyńska/Świerczyńska 3 na Łotwie, Cybulski/Pietryja 1, Śmiłowski/Adamek 3 na Litwie, Rogalski 3 w Ghanie, Dziółko 9 w Nigerii, Śmiłowski/Świerczyńska 2 w Gracji, Rogalski 3 w Polish International, Śmiłowski/Świerczyńska w Charkowie, Dąbczyńska 3 w Algierii i kilka pozycji medalowych juniorów.
  6. W Mistrzostwach Świata Rogalski 33 i Śmiłowski/Świerczyńska 33 miejsce. W Mistrzostwach Świata w Parabadmintonie 3 miejsca zajęli: Mróz, Bójnicka/Śmigiel i Bójnicka w grze mieszanej. W Mistrzostwach Europy U-17 Podedworny była 3, a Melaniuk/Ślepecki 9.
  7. W roku 2020 w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy Juniorów, Klubowe Mistrzostwa Europy oraz Polish Interantional.

Lech Szargiej.