Udzielam upomnienia !

Na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 w związku z art. 22 ust”- 2 i” at. ieust. 1 ustawy z dnta25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr i27, poz.857, zpożn. zm) oraz art. IO4 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. tJ. z ŻOOO r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.): postanawiam udzielić upomnienia >>